Past Presidents

Past Presidents of IAWT

Year President
2018 Chetna Bhakta
2017 Sukant Misra
2016 Ketan Talati
2015 Tarun Patel
2014 Shailesh Ganatra
2013 Anirudha Pandey
2012 Ramesh Krishnan
2011 Himanshu Parikh
2010 Gopal Lakhani
2009 Kishan Thakrar
2008 Raviprakash G Dani
2007 Ketan Talati
2006 Padmanabhan Seshaiyer
2005 Balu Viswanathan
2004 Kamlesh Patel
2003 Sarada Narendran
2002 Himanshu Parikh
2001 Prakash Dev
2000 Bhavin Parikh
1999 Sheela Joshi-Noble
1998 Lakhu Rohra
1997 Sukant Misra
1996 Vijay Reddy
1995 Surya B Yadav
1994 Jiten T Shah
1993 Rumail Baidwan
1992 Naidu Chekuru
1991 Benny Phillips
1990 K.N. Gunalan
1989 Natwarlal Patel
1988 Jayati Benerjee
1987 C.V. Surendran
1986 V.J. Gururaj
1985 Ben Misra
1984 Arvind Patel
1983 C.V.Girija Vallabhan